GEÇMİŞİN HAKİKAT ÂLEMİNDEN İNTERNETİN SANAL ÂLEMİNE (Şİİ VE SÜNNİ DİYALOG ve YAKINLAŞMA ÇALIŞMALARI)

Document Type: Takhasosi

Author

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi/ Al-Mustafa Sanal Üniversitesi öğrencisi

025/p-l.2017.346

Abstract

Günümüzde artık insanların alışveriş, dinlenme, müzik, eğlence vb. günlük birçok aktivitelerini yapabildikleri, bilimsel, sanatsal ve felsefi tüm öğrenme ve öğretim eylemlerini gerçekleştirebildikleri, kendisi aracılığıyla tüm dünya ile iletişim sağlayabildikleri internet; dini, fikri ve ideolojik manada da önemli bir konuma sahiptir. Zira bugün, geçmişte klasik medya araçları ile yapılamayan birçok dini, fikri ve ideolojik toplu ve bireysel ritüel, çalışma ve eylem internet aracılığıyla yapılabilmektedir.
Bu makalede internetin henüz bulunmadığı dönemlerde Şii ve Sünni dünyadan bazılarının gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeye çalıştıkları mezhepler arası diyalog ve yakınlaşma çalışmalarına kıyasla internet üzerinden yapılan bu türden çalışmalar incelendi.
Konunun seçimi dolayımındaki amaç, sözü edilen kıyas neticesi ile internet üzerinden yapılan Şii ve Sünni diyalog ve yakınlaşma çalışmalarının gerçekte yakınlaşma ve diyaloga ne denli hizmet ettiğini ortaya çıkarmaktır.
Makale bir giriş, internet öncesi ve internet üzerinden yapılan Şii-Sünni diyalog ve yakınlaşma çalışmaları ve kıyasın neticelerinin yer aldığı bir sonuç bölümünden meydana gelmektedir.

Keywords

Main Subjects


 1. Çelenk, Mehmet., “Safevîler Döneminin Şiî-Sünnî İlişkileri Üzerindeki Etkisi”, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, VI/2 (Güz 2013): 63-85.
 2. Haberli, Mehmet., (2015), Sanal Din, Açılım Kitap, İstanbul; İslam ve İnternet Dijitalleşen Din, Köprü Kitapları, İstanbul, 2015: 45-68.
 3. Hakyemez, Cemil., (2009), Osmanlı-İran İlişkileri Çerçevesinde Şiî-Sünnî İttifak Arayışları (1514-1909), Çorum: Hitit Kitap.
 4. İbn Şebbe, Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe en-Nümeyrî el-Basrî., (1979), Târîhu’l-Medîneti’n-nebeviyye, thk, Cidde: Fehim Muhammed Şaltût.
 5. İbnü’l-Esîr, Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed el-Cezerî., (1987), el-Kâmil fi’t-târîh, thk, Ebü’l-Fidâ Abdullâh el-Kâdî, 1. baskı, 11 cilt, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 6. İbn Saʻd, Ebû Abdullâh Muhammed b. Menî ez-Zührî el-Basrî, Tabakâtü’l-Kübrâ, Kahire: Mektebetü’l-Hâncî.
 7. İmâm Humeynî., (1384), Sahîfe-i İmâm Humeynî, Tahran: Müessese Tanzîm ve Neşr-i Âsâr İmâm Humeynî.
 8. Geçit, M. Salih., “Şiȋ-Sünnȋ Diyalogunda Temel Esaslar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 45 Volume: 9 Issue: 45 (Ağustos 2016).
 9. el-Kafârî, Nasır b. Abdullah Ali., (1429), Mesele takrîb beyne Ehl-i sünne ve Şiâ, İntişârât-ı Hakîkat.
 10. Kaplan, Doğan., “İran’da Şiî-Sünnî Yakınlaştırma Çalışmaları”, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, VI/2 (Güz 2013): 257-274.
 11. el-Kuleynî, Ebȗ Cafer Muhammed b. Yaʻkȗb er-Râzî., (1981), el-Usȗl mine’l-kafi, Beyrut: Dâru’s-Saʻb.
 12. el-Kummî, Şeyh Sadȗk Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Babeveyh., (1981), Men lâ yehduruhu’l-fakîh, Beyrut: Dâru’s-Saʻb.
 13. el-Kuncî, Ebȗ Abdullâh Muhammed b. Yȗsuf el-Kuncî eş-Şâfiî., (1404), Kifâyetü’t-tâlib fi menâkibi Alî b. Ebî Tâlib, Dâru İhyâi Turâsi Ehli’l-Beyt.
 14. es-Sadr,Musa., (2007), Kelimâtu’l-kisâr li-İmâm Mȗsü es-Sadr, Merkezu Nȗn.
 15. es-Sibâî, Mustafâ., (1978), Mekânetü’s-Sünne fi’t-teşrîi’l-İslâmî, 2. Baskı, Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî.
 16. el-Şenkitî, Muhammed b. el-Muhtâr., (2016), Eserü’l-Hurȗbu’s-Salibiyye alâ alâkatü’s-Sünniyye eş-Şiiyye, Beyrut: Dârü’l-Beyza.
 17. Üzüm., “İlyas, Şii-Sünni Yakınlaşması: Dâru’t-Takrib Tecrübesi”, İslami Araştırmalar Dergisi “Takrîbü’l-mezâhib”, DİA, Sayı 2 (1998): 171-185.
 18. http://mazaheb.ac.ir/ 
 19. http://www.hasanonat.net/
 20. https://diyanet.gov.tr/
 21. http://shamela.ws/index.php/main
 22.  https://samidamar.wordpress.com
 23. https://www.tasnimnews.com/tr/news
 24. http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=base
 25. http://www.taghrib.org/farsi/pages/tex2.php?tid=19
 26. http://www.taghribnews.com/en/
 27. https://twitter.com/TaghribMazaheb
 28. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920912000129
 29. http://www.caferider.com.tr/yazdir.php?id=6131&t=H
 30. http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d248s056m1 http://www.rohama.org/fa/list/12/82
 31. http://www.mwfpress.com/vdcb.0b8urhbz0iupr.html
 32. http://www.dmsonnat.ir/Article-Type51.aspx
 33. http://hablolmatin.dmsonnat.ir/
 34.  http://www.iais.org.my/e/index.php/
 35. http://www.caferider.com.tr/index.php
 36. http://www.shiamuslim.biz/
 37. http://www.noorlib.ir/view/fa/default
 38. http://uwt.org/site/default.asp
 39. https://mou.ir/fa/
 40. http://urd.ac.ir/fa/index
 41. http://www.vu.edu.pk/
 42. http://www.iium.edu.my/
 43. http://www.isam.org.tr/
 44. http://whttp://tr.ircica.org/default.aspx 
 45. http://www.iais.org.my
 46. http://www.idsb.org/
 47. http://welayet.com/fecr-i-sad-k/sayi-1.html
 48. https://www.facebook.com/EsoguWEB/posts/901838586546871
 49. https://www.facebook.com/groups/1504536486424811/
 50. https://www.facebook.com/groups/167788243277411/
 51. https://twitter.com/TaghribMazaheb