صلح سازی ایمان محور در فضای مجازی

Document Type: Takhasosi

Author

عضو هیئت علمی/ معاون ارتباطات و امور بین الملل جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

Abstract

جهان معاصر عرصه ­ای آکنده از تنش، چالش، نزاع و درگیری میان انسان­ ها، ملت­ ها و دولت­ هاست که برای رهایی از آن راهی جز استقرار مهر و آشتی و تلاش جمعی برای صلح­ سازی نیست. روی دیگر زندگی انسان معاصر، زندگی ثانوی است که در سایه عصر ارتباطات و اتصالات و فناوری­ های نوین اطلاعاتی رخ داده و همه ویژگی­ های فضای واقعی را با پیچیدگی­ های رفتاری و ارتباطی میان کاربران دارا است. در این میان، صلح­سازی ایمان­محور یکی از بهترین مدل­ های صلح­سازی است که کنشگران ایمانی تلاش می­کنند به مدد آن، بر درگیری­های انسان فائق آمده و صلح و ثبات و زیست ایمانی را برای جامعه بشری- چه در زندگی واقعی و چه در زیست مجازی- به ارمغان آورند.
پژوهش حاضر پس از واکاوی مفردات پژوهش، به ارائه مدل صلح­ سازی ایمان­ محور در صورت­بندی ­های چهارگانه نزاع در فضای مجازی پرداخته است.

Keywords

Main Subjects


 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه.
 3. ابن منظور،‌ محمد بن مکرم (1375). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
 4. بابایی، رضا. منبرهای دیجیتال. کتاب روش (مرکز مدیریت حوزه ­های علمیه خواهران). پیش­ شماره4.
 5. جوادی آملی، عبدالله (1372). شریعت در آینه معرفت. قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
 6. جهانگیر، عیسی. مونوگرافی فضای سایبر شیعی: http://Rasekhoon.net/article/show/875485
 7. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1416). مفردات الفاظ القرآن. بیروت: دار الشامیة.
 8. صدوق (ابن بابویه قمی)، ابی­ جعفر محمد بن علی (361). معانی الأخبار. قم: انتشارات اسلامی.
 9. طباطبایی، سید محمد حسین (1378). تفسیر المیزان. ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. تهران: بنیاد علمی فکری علامه طباطبایی.
 10. طباطبایی، سید محمد حسین (1386). شیعه در اسلام. قم: انتشارات بوستان کتاب.
 11. طریحی، فخرالدین بن محمد (1375). مجمع‌ البحرین، مکتبة المرتضویة.
 12. قرشی بنابی، علی اکبر (1352). قاموس قرآن. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
 13. مرتضی زبیدی، محمد بن محمد (1414). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دار الفکر.
 14. مصباح یزدی، محمد تقی (1384). آموزش عقاید. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 15. معتمدنژاد، کاظم (1395). وسایل ارتباط جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 16. مکارم شیرازی، ناصر (1373). تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
 17. Campbell, Heidi (2006). Internet and Cyber Environments. Communication And Media: 177-182. In Encyclopedia Of Religion, Communication And Media. Great Barrington: Berkshire Publications/ Sage Reference. http://books.google.com/books?id=TN-qpt7kAK4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
 18. Kramer, F.D. Starr, S. and L.K Wentz (2009). Cyberpower and National Security: Policy Recommendations for a Strategic Framework. Cyberpower and National Security. Washington: National Defense University Press.
 19. Mayer, Marco. Martino, Luigi. Mazurier, Pablo. Tzvetkova, Gergana. and Draft Pisa (2014). https://www.academia.edu/7096442/How_would_you_define_Cyberspace
 20. Strate, Lance (1999). The Varieties of Cyberspace: Problems in Definition and Delimitation. Western Journal of Communication. 63 (3): 382-412.
 21. Schirch, Lisa (2008). Strategic Peacebuilding: State of the Field. Pease Prints: South Asian Journal of Peacebuilding. 1(1): 4-18.
 22. http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
 23. http://www.duas.org
 24. www.shaisearch.net